Over ons

Wat we doen

Persoonlijke ontwikkeling

aicon persoonlijke ontwikkeling

Met toepassing van de Birkman-methode helpen we door zelfinzicht het welzijn van medewerkers te vergoten en hun stress te verminderen. Hun prestaties verbeteren daardoor aanzienlijk.

Hoe blijf je gelukkig?

We leven in een hectische tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. En omdat informatie altijd en overal beschikbaar is, worden we continu geprikkeld en tot actie aangezet. Maar doe je eigenlijk wel wat je echt wilt? Haal je het beste uit jezelf? Waarom reageert mijn omgeving anders dan ik van hen verwacht? Hoe maak ik mijn werkstijl effectiever? Welke keuze kan ik het beste maken? Het antwoord op deze en andere vergelijkbare vragen draagt bij aan persoonlijk geluk en welbevinden. En als je gelukkig bent, functioneer je beter!

Het positieve effect van de Birkman-methode

Bij de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden en medewerkers, maken wij standaard gebruik van de Birkman-methode. Deze beproefde en bewezen methode heeft decennialang miljoenen mensen geholpen bij het zoeken naar de antwoorden op vragen. Bovendien geeft de Birkman-methode mensen inzicht in hun voorkeursstijl, verwachtingen, (verborgen) interesses en oorzaken van stressgedrag. En naarmate mensen zichzelf beter leren kennen, begrijpen ze anderen en hun omgeving beter. Door nieuwe inzichten ontstaan nieuwe kansen. Komen verborgen talenten tot bloei. En groeit het (werk)plezier en welbevinden.

Onze aanpak

Tijdens de persoonlijke ontwikkeling staat de hulpvraag van uw medewerker(s) centraal. Wat wil hij of zij veranderen of welke resultaten worden er momenteel (nog) niet bereikt? We gaan op zoek naar de oorzaken en vinden samen een passende weg om de gestelde doelen te bereiken.

Dat doen we niet door mensen te veranderen, maar ze te leren vanuit een ander perspectief naar situaties te kijken. Hierdoor functioneren mensen beter zonder op hun tenen te lopen of zich te ergeren.

Aan de slag in de praktijk

We starten met de online Birkman-vragenlijst en nemen vervolgens de Birkman-rapportage met uw medewerker(s) door. Op basis van de hulpvraag gaan we vanuit zijn of haar dagelijkse praktijk aan de slag. Dit doen we door diverse gesprekken van maximaal twee uur. Aansluitend volgen er praktijkopdrachten, gaan we aan de slag met het Birkman-werkboek en bieden we ondersteuning tijdens het werk. De ervaring leert dat tastbare resultaten binnen drie maanden worden bereikt.

Wij gebruiken de Birkman-methode standaard bij:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • loopbaanoriëntatie
 • coaching en training in leiderschap
 • consultancy waarbij vaardigheden een grote rol spelen
 • conflictbegeleiding
 • teamontwikkeling
 • teamsamenstellingen
 • ondersteuning bij werving & selectie

De Birkman-scores worden beschreven en toegelicht in een gemakkelijk leesbare rapportages. Afhankelijk van de adviesvraag, het leerdoel of coaching thema’s maken wij een selectie. De Birkman-rapportage is en blijft eigendom van de deelnemer en kan pas na zijn of haar toestemming worden gedeeld met anderen. De persoonlijke begeleiding is in handen van een ervaren (senior) Birkman consultant, eventueel aangevuld met een gecertificeerde NOBCO coach.

Teamontwikkeling

aicon team ontwikkeling

Wij helpen teams slagvaardiger en resultaatgerichter te opereren. Dit doen we door het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking en het vergroten van de verbondenheid met de teamdoelen.

Hoe kan uw team beter presteren?

Veranderen lijkt vandaag de dag de enige constante lijkt te zijn. En al die veranderingen vragen veel van teams.

Te weten:

 • liggen we nog op koers?
 • welke acties zijn noodzakelijk of gewenst?
 • welke besluiten dienen er nu te worden genomen?
 • hoe maakt dit team het verschil?

En niet onbelangrijk:

 • werken de teamleden vanuit dezelfde visie aan gezamenlijke teamdoelen en teamprioriteiten?

Is uw team wel een team?

Om de doelen van uw organisatie te kunnen realiseren, werken uw medewerkers samen. In grote teams, kleine teams, projecten, afdelingen, management en directies. Allemaal teams waarin de gerealiseerde resultaten een bijdrage leveren aan het bestaansrecht van uw organisatie. Maar vaak zijn de teamresultaten niet optimaal en is het team zich onvoldoende bewust van haar voorbeeldfunctie. En soms blijken team geen (h)echte teams.

Bij de ontwikkeling van teams maken wij gebruik van de unieke combinatie van de Birkman-methode en het analysemodel van Patrick Lencioni. Deze geïntegreerde, beproefde en bewezen methode heeft al veel teams geholpen bij het optimaliseren van hun teamperformance.

Het geeft teamdeelnemers inzicht in hun voorkeursstijl, verwachtingen, (verborgen) interesses en oorzaken van stressgedrag. En naarmate de medewerkers zichzelf beter leren kennen, begrijpen ze hun teamgenoten ook beter. Met onze aanpak komen teams tot bloei, groeit het (werk)plezier en worden resultaten sneller bereikt.

Onze aanpak bij onderpresteren

Bij het onderpresteren van teams wordt meestal alleen gekeken naar het waarneembare gedrag. Maar dat is vaak niet het juiste uitgangspunt voor de oplossing. Onderzoek heeft aangetoond dat er onderling irritatie en later stress ontstaan, wanneer er voor een langere periode niet aan de omgevingsverwachtingen van teamleden wordt voldaan. Dit heeft altijd ongewenste gevolgen voor de prestaties van medewerkers, teams en uiteindelijk de organisatie.

Starten met de online Birkman-vragenlijst

Tijdens de teamuitleg ontstaat er inzicht en groeit het onderling vertrouwen. Vervolgens stellen wij aan de hand van de hulpvraag een teamrapport samen. Dit vormt het vertrekpunt voor diverse teambijeenkomsten. We gaan daarbij praktijkgericht aan de slag. Elke interventie duurt maximaal een dagdeel.

Vanuit de Birkman-profielen zijn uw teamleden beter in staat elkaar te begrijpen, met elkaar mee te voelen en barrières af te breken die vaak in jaren zijn opgebouwd. In combinatie met het analysemodel van Patrick Lencioni ontvangen uw teamleden persoonlijk aanbevelingen voor hun rol bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking. We schuwen onderlinge irritaties niet, moedigen discussies juist aan en vergroten daarmee de betrokkenheid in elkaar.

Onze unieke aanpak leidt niet alleen tot helder, eenduidig en doelgericht communiceren, maar ook tot het:

 • vergroten van teamprestaties door een juiste inzet van kwaliteiten
 • onderzoeken en begrijpen van onderlinge verschillen
 • doorbreken van een kunstmatige harmonie
 • beheersen van conflicten zonder blijvende irritaties en/of frustraties
 • vergroten van de onderlinge betrokkenheid
 • verbeteren van de resultaatgerichtheid
 • ontwikkelen van effectief leiderschap
 • aantrekken van de juiste teamleden

Een bijzondere en vooral leerzame workshop

Vaak starten wij de uitleg van de teamanalyse met een buitengewoon leerzame workshop schapen drijven. Onder begeleiding van professionals leren teamleden met behulp van schapen nog beter naar elkaar te luisteren, samen te werken en (korte termijn) doelen te stellen. De theorie bevestigt hierbij de praktijk!

De begeleiding is in handen van een ervaren Birkman-consultant en/of gecertificeerde NOBCO coach.

Aansprekend leiderschap

aiconb aansprekend leiderschap

Teamleiders, managers en directieleden bieden we praktische en bewezen ondersteuning voor het effectief aansturen, aanspreken en corrigeren van medewerkers.

Overige tekst volgt binnenkort.

Resultaatgericht vergaderen

Voorzitters van vergaderingen leren we samen met hun deelnemers effectief en resultaatgericht te vergaderen. Dat leidt tot optimale en voorspelbare uitkomsten, gekoppeld aan het gewenste gedrag.

De sombere realiteit van vergaderen

Volgens onderzoeksbureau Ipsos Synovate besteedt een manager in Nederland gemiddeld 40 procent van zijn werktijd aan vergaderen. De kosten van al dat vergaderen zijn gigantisch. Zo bedroegen de totale brutoloonkosten van vergaderen in 2007 ca. 60 miljard euro. En dan blijkt ook nog dat 44 procent van de mensen vindt dat vergaderen weinig nut heeft. Waarom eigenlijk?

Om onze klanten in hun dagelijks werk beter te kunnen ondersteunen schuiven wij regelmatig aan bij een directieoverleg, managementteamvergadering, projectvergadering, werkoverleg, weekstart of scrum.

Hierbij vallen ons een aantal zaken op, zoals:

 • Deelnemers zich onvoldoende op een vergadering voorbereiden;
 • Het doornemen van de actielijst vaak een herhaling van zetten is;
 • De agendapunten onvoldoende aansluiten op actuele doelen;
 • Deelnemers elkaar sparen door niet echt zeggen wat ze denken;
 • Er nauwelijks relevante besluiten worden genomen.

Er is vaak sprake van vergaderroutine of kunstmatige harmonie, waardoor de echte diepgang en noodzaak voor acties ‘die het verschil kunnen maken’ ontbreekt. Het is geen onwil, maar eerder onmacht omdat kennis en vaardigheden voor boeiend vergaderen ontbreken. Wees eerlijk: hoe vaak verlangt u naar het einde van een vergadering om ‘weer aan het werk te kunnen’?

Boeiend vergaderen

Een effectieve en resultaatgerichte vergadering verkleint de actuele kloof tussen bereikte resultaten en te realiseren doelen. Deelnemers kijken ernaar uit, voelen zich maximaal betrokken en nemen verantwoordelijk voor acties en het daaraan verbonden resultaat. Vanuit een optimale voorbereiding ontstaat er een ideologische productieve dialoog en worden er waardevolle besluiten genomen. Waar nodig helpen deelnemers elkaar en worden afspraken tijdig, juist en volledig nagekomen.

Onze aanpak

De vergadering vormt ons vertrekpunt. Wij observeren uw vergadering en beoordelen deze op dertig succescriteria. Tijdens onze eerste workshop volgt feedback en staan we stil bij de ervaringen van de deelnemers. Wij helpen de voorzitter met de voorbereiding van de eerstvolgende vergadering, die we opnieuw observeren. Aansluitend volgen drie workshops verdeeld over drie maanden. We gaan dan in op onze bevindingen en het gedrag van deelnemers en leren ze aan de hand van actuele vergaderthema’s effectief en resultaatgericht te vergaderen. Al snel voelen de deelnemers zich nauw betrokken bij het besluitvormingsproces. Er ontstaat een team en alle deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor de overeengekomen acties en besluiten. Er worden aantoonbaar betere resultaten bereikt.

Laat je inspireren en schrijf je in voor deelname aan de workshop.

Omgaan met lastig gedrag en agressie

aicon omgaan met lastig gedrag en agressie

Uw medewerkers leren omgaan met fysieke en verbale agressie, maakt in toenemende mate deel uit van ons werk. We helpen hen op collegiale, sociale en motiverende wijze grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Stress en ergernis bemoeilijken goed functioneren

Ergernissen en ongewenst gedrag nemen helaas steeds meer toe. Op school in de klas, op straat als mensen worden aangesproken, in teams, op de werkvloer, etc. Het begint meestal klein. Maar verbale en fysieke dreiging vormt in toenemende mate vast onderdeel van ons (dagelijks) werk en leven. Het varieert van klaag- en zeur-gedrag, schelden, kritiek op de regels, disrespect, persoonlijke belediging tot fysieke bedreiging. De impact van ergernissen en ongewenst gedrag wordt sterk onderschat en leidt tot stress. Goed functioneren wordt daardoor steeds moelijker en leidt tot verloop en/of uitval.

Voorkom ongewenst en agressief gedrag

Vanuit onze opvoeding, maar ook tijdens de opleidingen, wordt er nauwelijks aandacht besteed aan het omgaan met ergernissen en ongewenst gedrag. In de dagelijks praktijk vinden wij het moeilijk anderen hierop aan te spreken of terecht te wijzen. En als mensen op een onjuiste wijze worden aangesproken vanuit een professionele, ongelijkwaardige gezagsverhouding, bijvoorbeeld docent versus leerling, manager versus medewerker of handhaver versus burger, is de kans op escalatie groot.

Kortom, als docenten, managers, handhavers en teams door zelfinzicht anderen op een juiste wijze aanspreken op ergernissen of ongewenst gedrag, is de kans op escalatie klein. Dit leidt tot minder stress en voorkomt uitval door ziekte. Met onze aanpak komen mensen tot bloei, groeit het (werk)plezier en worden resultaten eerder bereikt.

Het succes van een pragmatische aanpak

De dagelijkse praktijk en ervaringen van deelnemers vormen voor ons het vertrekpunt. We luisteren aandachtig en analyseren gezamenlijk de voorbeelden. Vervolgens plaatsen we de gebeurtenissen in een eenvoudig theoretisch kader. Hierbij wordt samen met een professionele acteur (optioneel) inhoud gegeven aan praktijksimulaties. Daardoor ontstaat een herkenbare verbinding met de praktijk. Door persoonlijke feedback en aanvullende instructies ervaren de deelnemers stapsgewijs het effect van onze succesvolle methode. Het geleerde kan de volgende dag direct worden toegepast.

De manier waarop mensen met elkaar omgaan, in teams samenwerken of de wijze waarop ze worden aangesproken zijn belangrijke factoren voor succes. Toch vormt die een belangrijke bron van irritatie en zelfs stress. En dat heeft altijd ongewenste gevolgen voor prestaties van medewerkers, teams en uiteindelijk organisaties.

Met onze doeltreffende aanpak zijn deelnemers zijn in staat:

 • ongewenst gedrag te benoemen en hierover op effectieve wijze feedback te geven
 • de oorzaken van escalerend gedrag bij zichzelf en anderen te herkennen
 • het verschil tussen lastig en agressief gedrag te herkennen
 • ongewenst en/of agressief gedrag te voorkomen
 • lastig, tegenwerkend en agressief gedrag om te buigen naar coöperatief gedrag
 • inhoudelijk op een juiste wijze feedback te geven
 • lastig gedrag (eerder) bespreekbaar te maken
 • hun werkzaamheden met meer plezier, en dus voldoening, uit te voeren
 • hun omgeving positief te beïnvloeden in de richting van het gewenste resultaat

Na afloop ontvangen de deelnemers een handig geheugensteuntje op creditcard formaat.

Performance support

aicon performance support

Met een integrale visie en aanpak ondersteunen we organisaties en de mensen die er werken bij het veranderen van de organisatieculturen het aanzienlijk verbeteren van de performance, ofwel het resultaat en gedrag.

Overige tekst volgt binnenkort.