Over ons

Werkgebieden

Consultancy

Met inzet van ervaren en gedreven professionals verdiepen wij ons in de uitdaging die u ons voorlegt.

Dat doen we door:

 • onvermoede belemmeringen boven water te krijgen
 • oplossingen aan te dragen en te implementeren
 • resultaatverwachtingen af te spreken.

Met behulp van de HPI-methode maken we eerst een röntgenfoto van uw organisatie om de zwakke plekken zichtbaar te maken. En wat gezond is helder in beeld te brengen.

We luisteren kritisch, observeren en analyseren. Deze analyse vormt het uitgangspunt voor verbeterstappen. Met altijd de systemische benadering van uw organisatie in samenhang met de erkende talenten van uw medewerkers als fundament.

U kunt rekenen:

 • op onze ervaren professionals
 • bewezen specialismen
 • een veelzijdig netwerk voor het inzetten van maatwerk interventies

Welke expertisecombinatie we toepassen is afhankelijk van de uitdaging die u ons voorlegt. Een ding is echter zeker: we leveren geen standaardproducten en -oplossingen, maar tastbare resultaten.

Die invalshoek wijkt af van wat als standaard wordt ervaren in de markt. Maar resulteert op alle fronten in een aanzienlijke betere performance uw organisatie én uw medewerkers.

Coaching

Voor het objectief vergroten van zelfinzicht van medewerkers en teams maken wij standaard gebruik van de Birkman-methode.

Tijdens de persoonlijke ontwikkeling staat de hulpvraag van uw medewerker(s) centraal. Welk gedrag wil hij of zij veranderen of welke resultaten worden er momenteel niet bereikt? We gaan op zoek naar de oorzaken en vinden samen een passende weg om de gestelde doelen te bereiken. Dat doen we niet door mensen te veranderen, maar door ze te leren vanuit een ander perspectief naar situaties te kijken. Hierdoor functioneren uw medewerkers beter, zonder op hun tenen te lopen of zich te ergeren.

Op basis van de hulpvraag gaan we vanuit zijn of haar dagelijkse praktijk aan de slag. Dit doen we met gesprekken van circa 90 minuten.

Aansluitend volgen er:

 • praktijkopdrachten
 • gaan we aan de slag met het Birkman-werkboek
 • bieden we, waar wenselijk, praktische ondersteuning tijdens het werk.

De ervaring leert dat we binnen drie maanden tastbare resultaten bereiken.

Team coaching

Essentiële elementen voor het behalen van succes zijn:

 • het realiseren van overeengekomen doelen
 • het beheersen van veranderingen
 • het delen van kennis
 • het in stand houden van afgesproken normen en waarden
 • het constructief aanspreken van elkaar
 • oog hebben voor het gezamenlijk doel

De mens als ‘hybride’ middelpunt is belangrijker dan ooit.

Focus op het organisatiedoel

Bij coaching van teams stellen we het organisatiedoel centraal. We inventariseren welke resultaten er niet worden bereikt en wat hiervan de vermoedelijke kernoorzaak is. En we observeren onderling ineffectief gedrag en op welke wijze (team)acties bijdragen aan het gewenste resultaat.

Aansluitend volgt met inzet van een unieke methode, een bewezen effectieve aanpak. Daarbij integreren we het Birkman-teamprofiel met de vijf frustraties van teamwork (zie Patrick Lencioni). Voor het optimale leereffect observeren uw reguliere vergadering. Vervolgens combineren we uw teamvergaderingen met vier bijeenkomsten van een dagdeel. In de tussenliggende periode van drie tot vier weken ontvangen de teamleden huiswerk.

Het sneeuwbaleffect is enorm, omdat teamleden het geleerde toepassen in hun eigen teams. Ervaring leert dat op deze wijze binnen drie maanden concrete resultaten zijn bereikt. Waar dat nodig is begeleiden we teamleden individueel en bieden we praktische ondersteuning tijdens het werk.

De begeleiding is in handen van een ervaren Birkman-consultant of een gecertificeerde NOBCO coach.

Maatwerk Training

Voor het vergroten van individuele- en teamvaardigheden ontwikkelen we maatwerk interventies met tastbare resultaten.

We geloven pas in het effect van een training, als vooraf is vastgesteld dat het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bijdraagt aan de prestaties van uw medewerkers. We hanteren geen ‘one size fits all’, simpel omdat dit vanuit ons perspectief niet werkt.

Omdat we willen begrijpen waar kansen liggen, observeren we de deelnemers in hun eigen praktijk en volgt er een intakegesprek. Hierna beschrijven de deelnemers hun hulpvraag. Aansluitend ontwikkelen we een interventie op maat. Waar mogelijk maken we gebruik van aanwezige talenten en vormen de voorbeelden van de deelnemers ons vertrekpunt.

Vergroten van betrokkenheid en effectiviteit

Door veel te oefenen zijn de deelnemers direct in staat het geleerde toe te passen. Op deze wijze wordt hun betrokkenheid zichtbaar vergroot en worden er direct tastbare resultaten bereikt. Verder leren deelnemers het verband te leggen tussen gedrag en gewenst resultaat. Dit vergroot hun effectiviteit. Ervaringen worden gezamenlijk besproken en aangescherpt. We ondersteunen deelnemers als dat nodig of wenselijk is, tijdens het werk met observaties en gerichte feedback. Na afloop ontvangen zij een samenvatting op creditcard formaat. Het geleerde wordt zo op een adequate wijze geborgd. Leren en presteren gaan zo hand in hand.

Interim management

Als de juiste schakel even ontbreekt, staan we met onze ervaren professionals direct voor u klaar om de klus samen te klaren.

We helpen met het verbeteren van de prestaties van uw organisatie én uw medewerkers.

Dat doen we door:

 • onvermoede belemmeringen boven water te krijgen
 • oplossingen aan te dragen
 • resultaatverwachtingen af te spreken

Soms ontbreekt echter de tijd of kennis voor een tijdige succesvolle implementatie. Om geen kostbare tijd verloren te verliezen, gaan we eventueel zelf aan de slag.

Afgesproken resultaten staan centraal

We beschikken over een netwerk van ervaren professionals met bewezen specialismen die tot de top behoren op hun vakgebied. Dat maakt het mogelijk u tijdelijk te ondersteunen als het zelf even niet lukt. We gaan namelijk niet voor eigen succes, maar stellen uw medewerkers en de afgesproken resultaten centraal. Hierbij maken wij maximaal gebruik van aanwezige talenten.

Onze aanpak wijkt niet af van ons advies; resultaatgericht en met aandacht voor het gewenste (team)gedrag. Onze professionals zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en nemen uw medewerkers met passie onder hun vleugels.

Kortom, we helpen u graag tijdelijk op weg. Voorspelbaar, consequent en met aandacht voor het creëren van de juiste randvoorwaarden.